مسئول امور بیمه اختیاری : سرکار خانم ساره اورنگ

ساره اورنگ

ساره اورنگ

افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب اردیبهشت ١٣٣٩ و قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ١٣۵۴ از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتیکه طبق قوانین فوق‌الذکر مشمول بیمه بازنشستگی باشند، با دارا بودن حداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند با توجه به مقررات این آیین نامه بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند. (ماده ۱آیین نامه اجرایی)

مسئول امور بیمه اختیاری : سرکار خانم ساره اورنگ

شرایط ،مزایا ،نحوه انعقاد قرارداد                  

 • داشتن حداقل ٣٠ روزسابقه پرداخت حق بیمه مورد قبول سازمان
 • داشتن حداکثرسن درزمان پذیرش برای مردان و زنان ۵٠ سال تمام 

در صورتی که سن متقاضی بالای ۵٠ سال باشد به ازائ هرسال مازاد سنی به یک سال سابق قبلی نیاز دارد ،بطور مثال اگرمتقاضی ۵٣سال سن دارد ،در صورتی که سه سال سابقه پرداخت قبلی دارد حائز شرایط است.

 • سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آیین نامه برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین‌اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و همچنین بابت حمایت‌‌های ۲۷% می‌باشد.

بدین معنی که ۲۷دصد دستمزد ملاک محاسبه،حق بیمه متقاضی میباشد

 • مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این آیین نامه برای کسانی که بیش از ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ٣۶٠ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود
 • باتوجه به نرخ حق بیمه ،این نوع از بیمه دارای تعهدات  درمانی کامل همانندتعهدات  درمانی بیمه شدگان اجباری میباشند.بدین معنی که در ،درمانگاه های متعلق به سازمان تامین اجتماعی رایگان بوده وهمچنین هزینه های پروتز واروتز به آین نوع بیمه تعلق میگیرد.وبرخی تعهدات کوتاه مدد همانند هزینه کفن ودفن
 • کسانی که قبلا دارای سابقه بوده اما دارای پروانه کسب میباشند ،نمیتوانند این نوع بیمه را انتخاب نمایند وبایستی ادامه بیمه خودرا مشاغل آزاد انتخاب نمایند.چرا که در ادامه بصورت مشاغل آزاد ،حوادث ناشی از کارکه منجر به از کارافتادگی کلی وفوت میگردد مورد حمایت قرار میگیرد.(حوادثی که در حین کار برای بیمه شده رخ دهد).
 • حداکثر مهلت انعقاد قراردادوپرداخت ازتاریخ تقاضا ۲ماه و۲۰روز میباشد.ودر صورتی پایان مهلت مقرر،بررسی تقاضای جدید منوط به در خواست جدید میباشد.

مشاهده آیین نامه اجرایی ادامه بیمه بطوراختیاری (منبع :پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی)

فرایند انجام کار                                            

 • اصل شناسنامه-کارت ملی – کارت پایان خدمت یا معافیت (جهت آقایان)
 • هفت قطعه عکس۴*۳ جدید جهت اعزام به معاینات قبل از انعقاد قرارداد ودر صورتی که بیمه شده دو شرط ذیل را توما”داشته باشد از اعزام به معاینه معاف میباشد.

۱-درزمان تقاضا کمتر از ۹ ماه از تاریخ آخرین قطع بیمه گذشته باشد

۲-قبل ازآخرین قطع بیمه ۳۶۵ روزپیوسته دارای سابقه  باشد.

 • درصورتی که پرونده فنی شما در شعبه ملارد موجود نمی باشد نسبت به درخواست سوابق اقدام نمایید.
 • احراز هویت وتکمیل درخواست بیمه اختیاری وفرمهای مربوطه (فرم درخواست ادامه بیمه بطور اختیاری،فرم شماره ۱تا ۳معاینات،فرم درخواست سوابق وفرم بازاریابی)
 • ثبت درخواست در روز مراجعه (بدین معنی  که پس از انعقاد قراداد وپرداخت به موقع، سابقه بیمه شما از روز اول مراجعه ثبت میگردد.
 • در صورتی که پرونده شما در شعبه ملارد موجود باشد ونیاز به معاینه نداشته باشید ،در همان روز قرارداد انعقاد میگردد.
 • افرادی که به معاینه نیاز دارند در صورتی که پرونده فنی آنان در شعبه ملارد موجود باشد ،میتوانند درمراجعه اولیه به معاینه اعزام گردند.ودر صورتی که پرونده فنی در شعبه ملارد موجود نباشد ،پس از وصول پرونده فنی به معاینه اعزام میگردند.
 • بیمه شده میتواند شماره درخواست سابقه خود را جهت تسریع در انجام امور وجلوگیری از ابطال درخواست با توجه به مهلت مقرر در قانون از کارگزاری دریافت وشخصا به شعبه محل پرونده فنی مراجعه نماید.
 • مدت زمان معمول، جهت وصول پرونده فنی معمولا”۲۰روز میباشد.
 • جهت جلوگیری از ابطال در خواست ،جواب معاینات در تاریخ مشخص شده بایستی تحویل گردندودر صورتی که زمان اندکی تا پایان مهلت پاسخ معاینه دارید جهت ثبت در خواست جدید مراجعه نتمایید
 • جدول تفاوت دو نوع بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

بیمه اختیاری بیمه مشاغل آزاد
نیاز به ۳۰روز سابقه دارد نیاز به سابقه ندارد
حداکثر سن برای زنان ومردان ۵۰سال تمام است حداکثر سن برای زنان ۴۵ سال ومردان ۵۰سال تمام است
بدون سرانه درمان میباشد دارای سرانه درمان میباشد
دارای یک نرخ ۲۶درصد دارای سه نرخ ۱۲درصد/۱۴درصد/۱۸درصد
در صورت داشتن پروانه کسب نمیتواند در صورت داشتن پروانه کسب میتواند
دفترچه درمان اجباری است دفترچه درمان اختیاری است
شامل ازکارافتادگی،فوت وبازنشستگی هر نرخ تعهدات متفاوتی دارد
مازاد سنی ۱سال مازاد سنی ۲سال
درباره کارگزاری 192