صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد در این‌ آئین‌نامه‌ بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزادبه‌ افرادی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ انجام‌ حرفه‌ و شغل‌ مورد نظر با داشتن‌ کارگر (کارفرما) یا خود به‌ تنهایی‌ (خویش‌فرما) به‌ استناد مجوز اشتغال‌ صادره‌ از سوی‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ یا به‌ تشخیص‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ (که‌ منبعد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ در این‌ آئین‌نامه‌ سازمان‌ نامیده‌ می‌شود) به‌ کار اشتغال‌ داشته‌ و مشمول‌ مقررات‌ حمایتی‌ خاص‌ (مشابه‌ موارد موضوع‌ این‌ آئین‌نامه‌) نباشند     

 

مشمولین‌ این‌ آئین‌نامه‌ با پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر می‌توانند به‌ ترتیب‌ زیر از حمایتهای‌ مندرج‌ در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ تیرماه‌ ۵۴ و تغییرات‌ بعدی‌آن‌ برخوردار گردند.

 1.   بیمه‌ بازنشستگی‌ با نرخ‌ حق‌ بیمه‌ ١٢ درصد.‌
 2.   بیمه‌ بازنشستگی‌ و فوت‌ با نرخ‌ حق‌ بیمه‌ ١۴ درصد.‌
 3.   بیمه‌ بازنشستگی‌ و از کارافتادگی‌ و فوت‌ با نرخ‌ حق‌ بیمه‌ ١٨ درصد                                                                                 

 • متقاضیانی که تاکنون دارای سابقه بیمه نمیباشند (زنان ومردان)بایستی یکی از انواع بیمه مشاغل آزاد را انتخاب نمایند.
 • حداکثر سن برای زنان ۵۰سال تمام ومردان ۵۰سال تمام میباشد.ودر صورتی که سن انان بالاتر از حداکثر سن مورد پذیرش باشد بایستی به ازای هر سال مازاد سنی دوسال سابقه پرداخت داشته باشد طور مثال اگر مردی ۵۲سال سن دارد ومتقاضی بیمه مشاغل آزاد میباشد بایستی ۴سال سابقه بیمه قبلی موورد قبول سازمان داشته باشد.

زنان خانه دار میتوانند یکی انواع این نوع بیمه را انتخاب نمایند.

 • داشتن پروانه کسب ضروری نمیباشد ولی الزاما”متقاضیانی که دارای پروانه کسب میباشند فقط بایستی یکی از انواع بیمه مشاغل را انتخاب نمایند.

 

 • بهترین نرخ انتخابی ؛نرخ ۱۸ درصد میباشد.

 

 • بیمه‌شدگان‌ می‌توانند علاوه‌ بر پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ با نرخهای‌ تعیین‌ شده‌ در فوق‌،در صورت تمایل با پرداخت‌ حق سرانه درمان به‌ میزان‌ مشخص‌ شده‌ در ماده‌ ٢٩ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ (در سال ۹۵ هرنفر۳۱۰۰۰تومان) از دفترچه درمان  تأمین‌ اجتماعی‌ استفاده‌ نمایند. تأمین‌ اعتبار دفتر چه بر مبنای ماه پرداخت میباشد

 • متقاضیان میبایست پس از انعقاد قرارداد حق بیمه متعلقه را از تاریخ ثبت درخواست تا تاریخ عقدقرارداد بطور یکجا به سازمان پرداخت نمایند.

 • توجه : پس از اولین پرداخت بیمه شده بایستی حق بیمه مربوط به هر ماه را تا آخرین روزدوماه بعد به سازمان پرداخت نمایددر غیر اینصورت از تاریخ ماهی که حق بیمه آن پرداخت نگردیده است قرارداد منعقده لغو وادامه پرداخت منوط به احراز شرایط وعقد قراردادمجدد خواهد بود.

 • متقاضیان فاقد سابقه قبلی میتوانند مبنای پرداخت حق بیمه خود را با توجه به نرخ مورد قرارداد بین حداقل دستمزد وحداکثر دستمزد،مبنای پرداخت قراردهندمثال :اگر حداقل دستمز انتخاب گردد .که ابن مبلغ در سال ۹۵ روزانه ۲۷۰۷۲۲ریال میباشد وماهیانه معادل۸۱۲۱۶۶۰ ریال میباشد.حق بیمه متعلقه باتوجه به نرخ های فوق به شرح ذیل است

نرخ ۱۲ درصد (۱۲ درصد مبلغ حداقل  دستمزد ماهانه ۸۱۲۱۶۶۰ریال)  ۹۷۴۵۹۹ریال     درسال۹۵

نرخ ۱۴ درصد (۱۴ درصد مبلغ حداقل  دستمزد ماهانه ۸۱۲۱۶۶۰ریال)  ۱۱۳۷۰۳۲ریال     درسال۹۵

نرخ ۱۸ درصد (۱۸ درصد مبلغ حداقل  دستمزد ماهانه ۸۱۲۱۶۶۰ریال)  ۱۴۶۱۸۹۸ریال     درسال۹۵

مدارک،نحوه انعقادقراردادوفرایند انجام کار :

 • مراجعه به کارگزاری
 • اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه  
 • اصل وکپی کارت ملی وکارت پایان خدمت یا معافی
 • بهمراه داشتن پنج قطعه عکس ۴*۳ جدید درصورتی که تاکنون شماره بیمه نداشته اید وبرای اولین بار نامنویسی میشود دو قطعه عکس دیگر مورد نیاز میباشد. (کسانی که قبل از قطع بیمه ۳۶۵روز پیوسته دارای سابقه میباشند و تاریخ قطع بیمه کمتراز ۹ ماه باشند نیاز به اعزام به معاینات پزشکی ندارند).
 • در صورتی که قبلا تحت کفالت پد ر،مادر ویا همسر دفترچه بیمه داشته اید بایستی قبل از تقاضا نسبت به ابطال آن در شعبه مربوطه اقدام فرمایید
 • تکمیل فرمهای مربوطه
 • مهلت انجام فراینداز تاریخ در خواست تا انعقادقرارداد وپرداخت در این نوع بیمه۳ ماه میباشد.درصورت پایان مهلت ،متقاضی بایستی در خواست خود را مجددا”ثبت نماید
 • اخذ سابقه بیمه ازسامانه سوابق بیمه شدگان
 • محل انجام معاینات مرکز طب کار تامین اجتماعی واقع در بلوار امیرکبیر روبروی شرکت نفت میباشد.

مراحل انجام کار ​:

متقاضیانی که  برای اولین بار در تامین اجتماعی نامنویسی می شوند

بعد از تکمیل مدارک واحراز هویت در کارگزاری درصورتی که برای اولین بار نام نویسی میشوید،بعداز انجام نامنویسی واخذ شماره بیمه در خواست شما ثبت میگردد(حدودا”زمان یک هفته ای) ،سپس جهت اعزام به معاینه وثبت فرم معاینات به شعبه چهار اعزام شده تا پس از انجام مراحل اداری در همان روز به معاینات اعزام شوید وپس از انجام معاینات وارسال آن در مهلت مقرر، قرارداد  شما منعقد میگردد.لازم به تذکر است باتوجه به مدت زمان محدو ،در مهلت مقرر جهت انجام معاینات اقدام نمایید.(بعداز چاپ قرارداد در کارگزاری جهت احراز هویت وامضاءقرارداد بایستی به شعبه شعبه ملارد مراجعه شود).

 

متقاضیانی که  پرونده فنی آنان درشعبه ملارد موجود است ونیاز به معاینه ندارند

بعد از تکمیل مدارک واحراز هویت در کارگزاری درصورتی که پروونده فنی شما در شعبه ملارد  موجود باشد ونیاز به اعزام به معاینه نداشته باشید، در خواست شما در همان روز ثبت وقرارداد منعقد میگردد.(بعداز چاپ قرارداد در کارگزاری جهت احراز هویت وامضاءقرارداد بایستی به شعبه ملارد مراجعه شود).

متقاضیانی که  پرونده فنی آنان درشعبه چهار موجود است ونیاز به معاینه دارند

بعد از تکمیل مدارک واحراز هویت در کارگزاری درصورتی که پروونده فنی شما در شعبه ملارد موجود باشد ونیاز به اعزام به معاینه داشته  باشید، در خواست شما در همان روز ثبت وجهت اعزام به معاینه وثبت فرم معاینات به شعبه ملارداعزام شده تا پس از انجام مراحل اداری در همان روز به معاینات اعزام شوید وپس از انجام معاینات وارسال آن در مهلت مقر،ر قرارداد  شما منعقد میگردد..(بعداز چاپ قرارداد در کارگزاری جهت احراز هویت وامضاءقرارداد بایستی به شعبه ملارد مراجعه شود). 

 

متقاضیانی که  پرونده فنی آنان در شعبه ملارد موجود نمیباشد ونیاز به معاینه ندارند

بعد از تکمیل مدارک واحراز هویت در کارگزاری درصورتی که پروونده فنی شما در شعبه ملارد موجود نباشد ونیاز به اعزام به معاینه نداشته  باشید، در خواست شما در همان روز ثبت میشود وسوابق شما از روی فرم درخواست جمع اوری  سوابق از شعب مربوطه در خواست شده وزمانی که پرونده فنی وسوابق مورد نظر وصول گردیدد قرارداد شما منعقد ،میگردد. لازم به تذکر است در صورتی که سابقه وپرونده فنی شما حداکثر ظرف ۲۵روز از تاریخ ثبت در خواست وصول نگردید شخصا”بایستی پیگیر پرونده فنی خود باشد ،که با مراجعه به کارگزاری ودریافت شماره نامه درخواست جمع آوری میتوانید جهت پیگیری به شعبه مربوطه مراجعه نمایید (بعداز چاپ قرارداد در کارگزاری جهت احراز هویت وامضاءقرارداد بایستی به شعبه ملارد مراجعه شود).

متقاضیانی که  پرونده فنی آنان درشعبه ملارد موجود نمیباشد ونیاز به معاینه دارند

بعد از تکمیل مدارک واحراز هویت در کارگزاری درصورتی که پرونده فنی شما در شعبه ملارد موجود نباشد ونیاز به اعزام به معاینه داشته  باشید، در خواست شما در همان روز ثبت میشود وسوابق شما از روی فرم درخواست جمع اوری  سوابق از شعب مربوطه در خواست شده وزمانی که پرونده فنی وسوابق مورد نظر وصول گردیدد ؛درصورتی که مهلت مقرر پایان نیافته باشد به معاینه اعزام میشود وپس از دریافت پاسخ معاینات ،قرارداد شما منعقد ،میگردد. لازم به تذکر است در صورتی که سابقه وپرونده فنی شما حداکثر ظرف ۲۵روز از تاریخ ثبت در خواست وصول نگردید شخصا”بایستی پیگیر پرونده فنی خود باشد ،که با مراجعه به کارگزاری ودریافت شماره نامه درخواست جمع آوری میتوانید جهت پیگیری به شعبه مربوطه مراجعه نمایید (بعداز چاپ قرارداد در کارگزاری جهت احراز هویت وامضاءقرارداد بایستی به شعبه ملارد مراجعه شود).

 

بعداز ثبت وامضای قرارداد یک نسخه تحویل شما میگرددواکنون میتوانید نسبت به دریافت برگه پرداخت (مبلغ حق بیمه ماهانه )اقدام نمایید.جهت دریافت اولین برگه پرداخت درصورتی که قبلا در سامانه ثبت نام نکرده اید، ثبت نام نماییدوبرگه پرداخت را از بخش خدمات الکترونیک در صفحه آغازین دریافت نمایید.(جهت ثبت نام  میتوانیدبه کافی نت های معتبر یا مراکز کامپیوتر مستقردرکارگزاری ها مراجعه نمایید.)

درباره کارگزاری 192