طرح آماده باش نوروزی در تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی  و کارگزاری ها برای خدمت رسانی به مراجعه کنندگان اجرا می شود و در واحدهای بیمه ای نیز ارائه خدمات مربوط به دفترچه های درمانی تداوم خواهد داشت. بیمه شدگان محترم در زمان مسافرت دفترچه درمانی خود را همراه داشته باشند و در صورت نیاز برای تمدید اعتبار آن اقدام کنند.

درباره کارگزاری 192