شعبه تامین اجتماعی ملارد

شعبه ملارد   کد ٠٨٧٠

نام واحد   تیپ یک ممتاز

نشانی: ملارد، بلوار رسول اکرم، نرسیده به شهرداری، پلاک ١٨٢٨ کدپستی٣١۶٩١۴٨٩۴٨   

ایمیل:  tamin.malard@tamin.ir 

تلفن
رئیس شعبه    ۶۵۴١۵١٢۵
نمابر    ۶۵۴١۵١٢٧
معاون بیمه ای    ۶۵۴٠٧٧٢۶
معاون اداری مالی    ***
درآمد    ۶۵۴٠٧٧٢٨
باجه دریافت    ۶۵۴٠٧٧٢٨
بیمه شدگان    ۶۵۴٠٧٧٢۶
مستمری ها    ۶۵۴١٠٧١١
نامنویسی    ۶۵۴١۵١٣٢
مالی و حسابداری    ۶۵۴١۵١٢٣
اداری    ۶۵۴٠٧٧٣٧
فرابری دادها    ۶۵۴٠٧٧٣٨
بازرسی    ۶۵۴٠٧٧٣۶
اجرائیات    ۶۵۴١۵١٢٩
مشاوره    ***
تلفنخانه    ۶۵۴١۵٠٢١
بانک رفاه کد ١١٢٠ سه راه اندیشه    ۶۵١٧٧٧١۴

رئیس شعبه ملارد

فرزاد سجادی رئیس شعبه تأمین اجتماعی ملارد
تحصیلات : لیسانس مدیریت دولتی

سوابق اجرایی :

    •   رئیس شعبه فردیس
    •   معاون شعبه شهریار
    •   رئیس شعبه شهریار
  •   رئیس شعبه ملارد

تلفن: ۶۵۴١۵١٢۵

فکس: ۶۵۴١۵١٢٧

درباره کارگزاری 192

برای سوالات بیمه ای کلیک کنید