شعبه جدید تامین اجتماعی ملاردشعبه جدید تامین اجتماعی ملارد

شعبه ملارد کد ۰۸۷۰

نام واحد تیپ یک ممتاز

نشانی: ملارد، سه راه مارلیک، جنب ایستگاه تاکسی پلاک ۶۳ کدپستی: ۳۱۶۹۹۶۳۳۱۹

ایمیل: tamin.malard@tamin.ir

تلفن
رئیس شعبه ۶۵۱۱۸۴۸۶
نمابر ۶۵۱۰۸۳۴۳

تلفنخانه ۶۵۱۰۵۴۳۴
بانک رفاه کد ۱۱۲۰ سه راه اندیشه ۶۵۱۰۷۳۹۳

احمدعلی کیهانی کیا

احمدعلی کیهانی رئیس شعبه تأمین اجتماعی ملارد

درباره کارگزاری 192