جدول تعرفه های پروتز و اروتز و وسایل کمک پزشکی در سال ۱۴۰۳ تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد :

(کد)ناماندازهقیمت(ریال)
۱یک دست دندان کامل(دو فک)—۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲نیم دست دندان(یک فک)—۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳پارشیل دندانی(بابت هر دندان)—۱,۲۰۰,۰۰۰
۴شیشه عینک طبی—۱,۵۰۰,۰۰۰
۵عینک طبی(فریم و شیشه عینک)—۴,۵۰۰,۰۰۰
۶کنتاکت لنز
(
یک جفت
)—۳,۰۰۰,۰۰۰
۷سمعک(یک دستگاه)—۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۸چشم مصنوعی—۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۹صندلی چرخدار(ویلچر)—۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۰حنجره مصنوعی(سر و کس)—۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۱دستگاه محرک عصبی—۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲عصا—۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳واکر—۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۱کفش کالب فوتشماره زیر۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰
۲۲کفش طبیشماره۳۰-۲۱۱,۷۲۵,۰۰۰
۲۳کفش طبیشماره۳۵-۳۱۱,۸۷۵,۰۰۰
۲۴کفش طبی۳۶به باال۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۵کوتاهی کفشاز یک تا سه سانت-هر سانت۴۵۰,۰۰۰
۲۶کوتاهی کفشاز سه سانت به باال-هر سانت۱,۹۵۰,۰۰۰
۲۸کفی پنجه(پروتز پنجه بصورت کفش داخلی)—۵,۲۵۰,۰۰۰
۳۰کفش داخلی(یک لنگه)کوتاهی از یک تا سه سانت۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۱کفش داخلی(یک لنگه)کوتاهی تا۱۲سانت۴,۰۵۰,۰۰۰
۳۲مچ بندی چرمی—۱,۹۵۰,۰۰۰
۳۴اسپلینت هالوسیس و الگوس از نوع بند دار(یک زوج)—۳,۴۵۰,۰۰۰
۳۵کفی چرمی با قالبگیری(یک جفت)—۵,۲۵۰,۰۰۰
۳۶کفی آلومینومی با ساپورت—۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۹کف طبی چرمی آماده با ساپورت و پدمتاتارسال(یک جفت)—۱,۸۰۰,۰۰۰
۴۱بریس قفلدار زانوتا۱۸سال۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲بریس قفلدار زانو۱۸سال به باال۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۴کمر بند با مفصل ران یک طرفهتا۱۵سال۶,۷۵۰,۰۰۰
۴۵کمر بند با مفصل ران یک طرفه۱۵سال به باال۷,۹۵۰,۰۰۰
۴۷کمر بند با مفصل ران دو طرفهتا۱۸سال۴,۲۰۰,۰۰۰
۴۸کمر بند با مفصل ران دو طرفه۱۸سال به باال۴,۶۵۰,۰۰۰
۴۹بریس آویزانی از استیلتا۱۳سال۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۰بریس بلند یکطرفه بدون مفصل زانوLong-Legbraceتا۱۳سال۷,۹۵۰,۰۰۰
۵۱بریس بلند یک طرفه بدون مفصل زانو۱۳سال به باال۹,۰۰۰,۰۰۰

درباره کارگزاری 192