تعویض دفترچه های درمانی

۱. مراجعه حضوری به کارگزاری

۲ .ارائه دفترچه بیمه شده

۳. درصورت اتمام صفحات دفترچه یا غیر قابل استفاده بودن

۴ . ثبت در سیستم  و درصورت داشتن استحقاق درمان چاپ دفترچه و صحافی و ارائه به بیمه شده

تامین اعتبار دفترچه های  درمانی

۱. مراجعه بیمه شده به همراه دفترچه بیمه خدمات درمانی

۲. درصورت وجود صفحات قابل استفاده ثبت سیستم گردیده و اعتبار جدید در دفترچه ثبت می شود

نکات مهم :

چنانچه دفترچه درمانی شما فاقد بارکد می باشد حتما به کارگزاری ۱۹۲ جهت  تعویض دفترچه مراجعه نمایید .

تعویض و اعتبار دفترچه درمانی کودکان بالای دو سال صرفا با الصاق عکس در دفترچه امکان پذیر می باشد

تعویض و  تامین اعتبار دفترچه درمانی دختران بالای ۱۵ سال صرفا با ارائه  اصل شناسنامه مقدور میباشد.

صدور دفترچه درمانی برای اولین بار فقط در شعبه  مادر  امکان پدیر است

تعویض دفترچه بیماران خاص  در شعبه مادر  انجام می گردد.

نامنویسی افراد تبعی  در شبه مادر امکان پذیر است .

امکان تامین اعتبار و تجدید دفاتر درمانی شعب سراسر کشور از طریق این کارگزاری امکان پذیر است  .

افراد تبعی ذکور بالای ۱۹ سال ملزم به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل جهت استفاده از این خدمات می باشند

درباره کارگزاری 192