مسئول امور کمک هزینه  : آقای امیر مبارک

کمک هزینه پروتزبه چه نوع بیمه شدگانی تعلق میگیرد ؟دوره زمانی دریافت چگونه میباشد؟

به بیمه شدگان اجباری (کسانی که  درارای کارفرما میباشند) ،مستمری بگیران (مستمری بگیران فاقد سرانه درمان) ،مقرری بگیران بیکاری، اختیاری ،کارگران ساختمانی ،رانندگان برون شهری ،رانندگان درون شهر،قالیبافان ،باربران ،و….

کمک هزینه پروتز واروتز به بیمه شده اصلی وتمامی افراد تحت کفالت وی تعلق میگیرد.

کمک هزینه پروتزو اروتز  به بیمه شدگان مشاغل آزاد وبیمه شدگانی که دارای سرانه درمان میباشند پرداخت نمیگردذد.

دوره های زمانی پرداخت کمک هزینه پروتزها واروتزها :

 • هزینه عینک فقط یک بار (در سال ۹۵ معادل مبلغ ۴۰۰،۰۰۰برای هرنفرمیباشد)
  • توجه افرادی که هزینه کنتاکت لنر را دریافت کرده اند هزینه پروتز عینک به آنان تعلق نمیگیرد و بلعکس
 •  هزینه شیشه عینک طبی :هر دوسال یک بار (در سال ۹۵ معادل مبلغ ۱۰۰،۰۰۰برای هرنفرمیباشد)​
 • هزینه دندان مصنوعی یک بار   (در سال ۹۵ معادل مبلغ،۲،۰۰۰،۰۰۰برای هرنفرمیباشد)​
 • هزینه سمعک هر ده سال یک بار  (در سال ۹۵ معادل مبلغ،۲،۰۰۰،۰۰۰برای هرنفرمیباشد)
 • هزینه چشم مصنوعی :هرپنج سال یک بار
 • هزینه ویلچر : هرهفت سال یک بار
 • هزینه دست وپای مصنوعی :هر پنج سال یک بار
 • هزینه کنتاکت لنز: هرده سال یک بار
 • کفش طبی کلاب فوت : هر دو سال یک بار
 • سایرپروتزها واروتزها :فقط یک بار

مستمری بگیران در صورتی که بعداز برقراری مستمری وده سال قبل، از هزینه عینک استفاده ننموده اند فقط برای یکبار دیگر به آنان پرداخت میگردد.

مدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه :

 • گواهی تجویز پروتز واروتز از سوی پزشک معالج (نسخه سبز رنگ دفترچه درمان)
 • صورتحساب یا فاکتور خرید وسائل کمک پزشکی 
 • دفترچه بیمه
 • تکمیل فرم اعلام شماره حساب تعهدات کوتاه مدت به نام بیمه شده اصلی در صورتی که حساب رفاه ندارید (بیمه شده اصلی)نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایید و فرم مذکور را تکمیل وتایید نمایید.این فرایند درتمامی شعب بانک رفاه قابل انجام است و برای تایید الزاما”نیازی نیست به شعبه خود مراجه نمایید.
 • گواهی دندانپزشکان تجربی دارای مجوز بابت دندان مصنوعی مورد قبول سازمان میباشد.
 • گواهی اپتومتریست ها بابت عینک وشیشه عینک جهت پرداخت هزینه معتبرخواهد بود.
 • سازمان تامین اجتماعی در قبال شکستن ،مفقودشدن یا تعمییر وسائل کمک پزشکی تحویل شده به بیمه شدگان ندارد.

فرایند انجام این خدمت  :

 •  مراجعه به کارگزای ۱۹۲سازمان تامین اجتماعی وابسته به شعبه ملارد
 • توجه :بیمه شدگان بایستی الزاما”به شعبه محل بیمه پردازی مراجعه نمایند.
 • تحویل مدارک به واحد امور فنی بیمه شدگان
 • درصورتی که از بیمه تکمیلی استفاده مینمایید کپی مدارک را جهت برابر اصل نمودن  بهمراه داشته باشید.
 • پس از طی مراحل اداری مبلغ کمک هزینه بحساب اعلام شده واریز میگردد.
درباره کارگزاری 192