کمک هزینه کفن و دفن:

-هزینه کفن ودفن در صورت فوت بیمه شده اصلی ویا همسروی پرداخت میگردد.

 در صورتی که همسربازمانده بیمه شده اصلی میباشید بایستی شماره مستمری جدید دریافت نمایید(اولین حقوق واریز شود)

 در صورت فوت بیمه شده اصلی که تا زمان فوت- ازدوواج نکرده باشد هزینه کفن ودفن به پدریامادر وی پرداخت میگردد.

مدارک لازم:

*اصل دفترچه درمانی متوفی

*اصل صورتحساب دارالرحمه

*اصل وکپی گواهی وفات

*اصل وکپی شناسنامه متوفی وبازمانده

*در صورتی که متوفی در آرامستانهای محلی دفن شده باشد فاقد صورتحساب آرامستان میباشد،بایستی از شورای محل دفن، تایدیه دریافت نموده وآن را به کارگزاری به همراه مدارک تحویل نماید. 

درباره کارگزاری 192