آرشیو برچسب ها : کارگزاری بیمه

کمک هزینه پروتز (عینک ،دندان و…)

تامین و ارائه وسائل کمک پزشکی که برای اعاده سلامت ،جبران نقص عضوجسمانی یا تقویت یکی از حواس کاربرد دارند،یکی از خدمات وحمایتهای موضوع قانون تامین اجتماعی است در اصطلاع پزشکی به این وسائل پروتز واروتز میگویند بعبارتی پروتز به آندسته از وسائل کمک پزشکی گفته میشود که کاربرد آنها برای تقویت یکی از حواس پنج گانه یعنی بینایی،شنوایی،لامسه ،بویایی وچشایی است.اروتزها نیز آن دسته از وسائل کمک پزشکی هستند که برای اعاده سلامت یا جبران نقص عضو مورد استفاده قرار میگیرند.